تجهیزات متعارف یونی پاس

سیستم متعارف اعلام حریق یونی پاس :

 

 کنترل پنل متعارف FS5100 یونی پاس  کنترل پنل متعارف FS5200 یونی پاس  کنترل پنل متعارف FS4000 یونی پاس کنترل پنل متعارف FS4000 یونی پاس  
 چراغ نشانگرمتعارف RI31 یونی پاس  چراغ نشانگرمتعارف RI31 یونی پاس  دتکتورهای متعارف FD8000 یونی پاس  آژیروفلاشرمحوطه SB112F یونی پاس
 دتکتورمتعارف شعله یاب FD8040 یونی پاس  شاسی متعارف FD3050 یونی پاس  بیم دتکتور dop40 متعارف یونی پاس  

حساب کاربری