دتکتورحرارتی متعارف تله تک f10b

دتکتور حرارتی متعارف تله تک F10B :

دتکتورحرارتی متعارف تله تک F10B

حساب کاربری