سیستم اعلام حریق آدرس پذیر سیتک آپلو

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر سیتک آپلو :

پنل تک لوپ سیتک مدل xfp

پنل تک لوپ سیتک مدل XFP

 پنل 2 لوپ سیتک مدل XFP

پنل 2 لوپ سیتک مدل XFP

 پنل 4 لوپ سیتک

پنل 4 لوپ سیتک مدل ZFP

 چراف چشمک زن آدرس پذیر آپلو

چراغ چشمک زن آدرس پذیرآپلو

 دتکتور دود آدرس پذیر آپلو

دود آدرس پذیر آپلو

دتکتور حرارت آدرس پذیر آپلو 

حرارت آدرس پذیر آپلو

 آژیرفلاشرآدرس پذیر آپلو

آژیرفلاشرآدرس پذیرآپلو

 آژیرآدرس پذیر آپلو

آژیرآدرس پذیر آپلو

شاستی آدرس پذیر آپلو مدل دیسکاوری

شاستی آدرس پذیر آپلو

ماژول ورودی خروجی آپلو

ماژول ورودی خروجی آپلو

ریموت LED آپلو

ریموت LED آپلو

پنل 10 لوپ NSC APOLLO  آدرس پذیر

پنل 10 لوپ NSC APOLLO

حساب کاربری