سیستم اعلام حریق سینکلن syncoln

سیستم اعلام حریق سینکلن syncoln :

 

پنل 2 زون سینکلن

پنل 2 زون سینکلن

 

پنل 4 زون سینکلن

پنل 4 زون سینکلن 

 

پنل 8 زون سین کلن

پنل 8 زون سینکلن 

 

دتکتور دود سینکلن

دتکتور دود سینکلن

 

دتکتور حرارت سینکلن

دتکتور حرارت سینکلن

 

شاستی سینکلن

شاستی سینکلن

 

دتکتور گاز سینکلن

دتکتورگاز سینکلن

 

شاستی زرد اعلام حریق سینکلن

شاستی زرد سینکلن اعلام و اطفا

 

پنل اعلام اطفا سیتک 3 به یک

اعلام اطفا سیتک1+3

     

حساب کاربری