سیستم های اعلام حریق متعارف سنس

سیستم اعلام حریق متعارف سنس :

 دتکتوردودی سنس  دتکتورحرارتی متعارف سنس  دتکتورمولتی متعارف سنس  دتکتوردود سنس هوشمند C5
 دتکتوردودموضعی  دتکتور گاز 220 ولت متعارف سنس  دتکتورگازی سنس  دتکتورگازی حرارتی متعارف سنس
 آژیر24 ولت RSF 90 سنس  آژیرسنس RSF 90 متعارف سنس  چراغ ریموت سنس  شاستی اعلام حریق سنس مدل RC-100
 کنترل پنل سنس  پنل مرکزی سنس  مرکزکنترل SENS  

حساب کاربری