منوی رادارهای سیستم اعلام سرقت پارادوکس

 

رادارهای دزدگیر پارادوکس :

چشمی فضای خارج و داخل پارادوکس مدل NVX80

چشمی فضای خارج و داخل

NVX80

 چشمی پرده ای آدرس پذیر فضای خارج پارادوکس NV780

چشمی پرده ای آدرس پذیر

بیرونیNV780 

چشمی حرکتی پارادوکس NV35M

چشمی حرکتی 

NV35M 

پایه چشمی پارادوکس SB100

پایه چشمی SB100

PARADOX

 چشمی حرکتی پارادوکس DG55

چشمی حرکتی 

DG55 

چشمی حرکتی DG65 PARADOX

چشمی حرکتی 

DG65 

چشمی حرکتی 525DM پارادوکس

چشمی حرکتی

525DM 

چشمی حرکتی پارادوکس DG476

چشمی حرکتی

DG467

 چشمی حرکتی 460 پارادوکس

چشمی حرکتی 460

PARADOX

 سنسور شکست شیشه DG467 PARADOX

سنسورشکست شیشه 

DG457 

 سنسور لرزشی 950 پارادوکس

سنسور لرزشی 950

PARADOX

 چشم بیسیم فضای باز پارادوکس NVR780

چشم بیسیم فضای باز 

NVR780 

 چشم بیسیم غیرحساس به حیوانات تا 18 کیلوگرم PMD2P

چشم بی سیم 

 PMD2P

چشم بی سیم دیجیتال با 2 سنسور PMD75 PARADOX

چشم بیسیم دیجیتال

PMD75 

 چشم پارادوکس بیسیم PMD85

چشم بیسیم 

PMD85 

 چشم حرکتی پارادوکس NV35R PARADOX

چشم حرکتی 

NV35MR 

حساب کاربری