سیستم های اعلام حریق هورینگ

سیستم های اعلام حریق هورینگ :

 

 دتکتور دودی فتوالکتریک مدل AH-0311  دتکتور حرارتی مدل AH-0316  دتکتورترکیبی دود و حرارت مدل AH-0315 هورینگ   دتکتورحرارتی اعلام سرقت مدل AH- 9920  هورینگ
 دتکتور دودی اعلام سرقت مدل 8011  شستی اعلام حریق مدل AH-0217  شاستی اعلام حریق کاوردار مدل AH-0217  آژیراعلام حریق مدل AH-03127
 آژیرفلاشراعلام حریق مدل AH-03127  زنگ اعلام حریق مدل AH-0218  چراغ ریموت اندیکاتور مدل AH-01313  چراغ استروب لایت مدل AH-9719
 مرکزکنترل تک زون مدل AH-00212  مرکز کنترل 4 زون مدل AH-03312-4  مرکز کنترل 8 زون مدل AH-03312  مرکز کنترل 12 زون مدل AH-03312-12
مرکزکنترل 16 زون مدل AH-03312-16  مرکزکنترل 24 زون مدل AH-03312-24  مرکزکنترل 32 زون مدل AH-03312-32  

حساب کاربری