آژیرزتا

آژیرزتا

آژیر 4 گوش زتا قرمز و سفید :

 

آژیر 4 گوش مربعی زتا سفید و قرمز

 مشخصات آژیر اعلام حریق زتا