آژیر بادی MS290 طوسی رنگ
آژیربادی MS290 طوسی متوسط