دزدگیراماکن GMK910 سیمکارتی و خط شهری
دزدگیرGMK890 سیمکارتی