دزدگیرسایلکس معمولی SL14
دزدگیر سایلکس معمولی SL14