سیستم های اعلام حریق زیتکس

سیستم های اعلام حریق زیتکس

 

سیستم های اعلام حریق زیتکس :

سیستم اعلام حریق زیتکس  :

 کنترل پنل زیتکس مدل ZX-1800-N دستگاه اعلام حریق زیتکس 
 کنترل پنل زیتکس مدل ZX-1800  دستگاه اعلام حریق زیتکس
 دتکتور دودی فتو التریک Zl-s 815  دتکتور دودی 815 زیتکس
 دتکتور دودی فتو التریک  Zl-s 817  دتکتور دودی 817 زیتکس
 دتکتور دودی فتو التریک Zl-s 820  دتکتور دودی 820 زیتکس
 دتکتور حرارتی Zl-H 715  دتکتور حرارتی 715 زیتکس
 دتکتور حرارتی Zl-H720  دتکتور دودی 820
 دتکتور گاززیتکس Zl-G915  دتکتور گازی زیتکس
 دتکتور ترکیبی حرارتی و دودی فتو الکتریک Zl-HSD1020  دتکتور ترکیبی زیتکس 
 دتکتور ترکیبی گاز و حرارت Zl-HGD918  دتکتور گاز و حرارت زیتکس
 شستی زیتکس Zl-cp95  شستی اعلام حریق زیتکسCP95
 شستی زیتکس Zl-CP85

شستی زیتکس CP85

آژیرزیتکس Zl-S100 آژیر داخلی زیتکس 
 آژیر زیتکس Zl-SS85  آژیر SS85 زیتکس
  آژیرزیتکس  Zl-SS81  آژیر SS88 زیتکس