سیستم های اعلام حریق هورینگ

سیستم های اعلام حریق هورینگ

سیستم های اعلام حریق هورینگ :

سیستم اعلام حریق هورینگ :

دتکتور دودی فتوالکتریک مدل AH-0311 

دتکتور دودهورینگ

AH-0311 

دتکتور حرارتی مدل AH-0316

 دتکتور حرارتی هورینگ

AH-0316

 دتکتورترکیبی دود و حرارت مدل AH-0315 هورینگ

 دتکتور مولتی هورینگ

AH-0315

 دتکتورحرارتی اعلام سرقت مدل AH- 9920  هورینگ

 دتکتورحرارتی اعلام سرقت

AH-9920

دتکتور دودی اعلام سرقت مدل 8011

 دتکتور دودی اعلام سرقت 

8011

 شستی اعلام حریق مدل AH-0217

 شستی اعلام حریق 

AH-0217

 شاستی اعلام حریق کاوردار مدل AH-0217

 شاستی اعلام حرق هورینگ 

AH0217

آژیراعلام حریق مدل AH-03127

 آژیر اعلام حریق 

هورینگ

AH-03127

 آژیرفلاشراعلام حریق مدل AH-03127

 آژیرفلاشراعلام حریق

AH-03127

 زنگ اعلام حریق مدل AH-0218

 زنگ اعلام حریق 

AH-0218

هورینگ

 چراغ ریموت اندیکاتور مدل AH-01313

 چراغ ریموت اندیکاتور

AH-01313

چراغ استروب لایت مدل AH-9719

 چراغ استروبلایت 

هورینگ

AH-9719

مرکزکنترل تک زون مدل AH-00212

 مرکز کنترل تک زون 

AH-00212

مرکز کنترل 4 زون مدل AH-03312-4

 مرکزکنترل 4 زون 

AH-03312-4

مرکز کنترل 8 زون مدل AH-03312

 مرکزکنترل 8 زون

هورینگ

AH-03312

مرکز کنترل 12 زون مدل AH-03312-12

 مرکزکنترل 12 زون

هورینگ

AH-03312-12

 مرکزکنترل 16 زون مدل AH-03312-16

 مرکز 16 زون 

هورینگ 

AH-03312-16

 مرکزکنترل 24 زون مدل AH-03312-24

 مرکز 24 زون 

هورینگ

AH-03312-24

 مرکزکنترل 32 زون مدل AH-03312-32

 مرکزکنترل32 زون

هورینگ

AH-03212-32