چشم وزنی جنیوس G110
چشم وزنی باسیم 20 کیلوگرم جی 110 جنیوس