آژیر بیرونی اعلام حریق سینکلن syncoln

آژیربیرونی سینکلن انگلیس syncoln مناسب فضای بیرون و دارای استاندارد lpcb و دارای تاییدیه آتش نشانی و مناسب سیستم اعلام حریق متعارف کانونشنال