دتکتور شعله فلیم دتکتور زتا

دتکتور شعله زتا یا همان فلیم دتکتور زتا جهت تشخیص شعله می باشد که در واقع نوعی آشکارساز نوری با توانایی تشخیص ماورای بنفش UV در شعله آتش می باشد.