کنترل پنل اعلام حریق 8 زون یونی پاس

کنترل پنل اعلام حریق 8 زون یونی پاس مدل fs5200-8 تایید شده توسط آزمایشگاه ها و سازمان استاندارد ایران مناسب سیسستم اعلام حریق متعارف کانونشنال conventional